J. Srdínko – Bourovec Epicnaptera ilicifolia (1912)

Příspěvek k znalosti bourovce Epicnaptera ilicifolia L.* (1912)

Sděluje stav. rada J. Srdínko.

Tento motýl počítán bývá, ač ne plným právem, ke vzácným druhům. Pátráme-li po příčině, můžeme ji spatřovati jednak v tom, že v některých krajinách buď zcela schází, nebo jen na málo místech si libuje — je místní — jednak, a to asi po přednosti, že někteří sběratelé nevědí, jak se housenka hledati má. Nalézti již motýle v přírodě nepřihodí se nám tak snad­no; snad řadí se k oněm, jež — denního světla se štítíce — vyhledávají k pobytu dennímu temné úkryty, v nichž jen zřídka a to náhodou bývají dopadeni; aspoň se nám dodnes nepoštěstilo setřásti na stanovištích, kde h. ilicifolie druhdy byla dosti hojná, motýle samého.
Samozřejmo, že v podobných případech sběrateli ne­zbývá, než pátrati po housence a tu jest mu především znáti její života zvyklosti; znalost ta stává se tím naléhavější, že na ní nezřídka i zdar odchovu závislý bývá. Tedy, jak řečeno, dlužno začasto píditi se po housenkách, ale jen  j a k,  k d y  a  k d e ? Dovede-li sběratel k těmto třem otázkám správné odpověděti, pak mu nebude mnohý skutečně vzácný druh a tím méně i E. ilicifolia vzácnou, žije-li vůbec v jeho lovišti. Jen že v ča­stých případech nebývá mu snadnou věcí dáti kladnou od­pověď, ježto se obyčejně nedočetl žádoucího poučení v té příčině; jen povšechnými údaji, jako »housenka žije v tu a tu dobu na té které rostlině« věru pramálo je řečeno, aby ji bezpečně mohl nalézti.
Co tu pohříchu marné a druhdy i namáhavé práce bylo sběrateli vykonati a drahého času promarniti, než pouhou náhodou na pravou stopu byl přiveden! Opravdu, že ten sbě­ratel za šťastna pokládati se má, jemuž dopřáno těžiti ze zna­lostí již zkušeného kolegy; však žel, že u sběratelů vůbec chvályhodná vlastnost »sdílnost« nebývá právě silnou strán­kou povahy, nýbrž spíše ustupuje (ať právem či neprávem) v častých případech, řekněme — tajemnůstkářství, jak třeba čtoucí z vlastní zkušenosti nejednou sám již poznal. Zbývá mu tedy začasto jediné útočiště — k svépomoci, t. j. vlastním přičiněním dopracovati se, čeho třeba k cílevědomému hle­dání. Doklad toho spatřujeme i na E. ilicifolii. Je sice pravda, jak se dočítáme, že h. její žije — mimo jiné — též na vrbách (na jívě) a těmto blízce příbuzných topolech (vlastně osi­kách), však nikoli na vysokých stromovitých, z nichž by se jen pomocí klepače setřásti dala, nýbrž výhradně jen na níz­kých, křovinatých osikách; rovněž bychom ji marně hledali v hustých a kmenovitých porostlinách lesních, ana si oblibuje mýtiny a mladé kultury, v nichž kře osik porůznu stojí a tato zpravidla jen pořídku se vyskytuje na bujících a hustších keřích, za to spíše  n a  n í z k ý c h,  o s a m o t ě  r o s t o u c í c h  a  n u z n ý c h  keříčkách. Z takových ji — ovšem malou — může sběratel již v druhé půli měsíce května do deštníku se­třásli, bylo-li počasí na jaře příznivo.
Má totiž ilicifolia, tak jako její blízké příbuzenstvo, v obyčeji, že za. mladosti žije jen na tenkých větvičkách, povy­rostli však a svléknuvši se po třetí, vyhledává k svému odpo­činku již silnějších větví, až posléze svléknuvši se naposled (po čtvrté), uchyluje se skoro zpravidla až dolů na kmínek a sedává tu téměř při samé zemi.
Když housenky k tomuto stupni dospěly, což za příznivé po­hody bývá u nás na konci června a v prvé polovici července — nejlépe jest na příhodných stanovištích je hledati a nej­snáze je pouhým okem i nalézti, any — jak podotčeno — zcela na jevo sedávají a svým dosti svítivým zbarvením cvičenému oku sběratelovu hrubě ani ujíti nemohou.
Chov, třeba od vajíčka, neukládá pěstiteli dlouho trva­jících starostí, ba ani zvláštní péče, má-li jen po ruce osiku nebo vrbu, aby mohl  d e n n ě  čerstvou potravu housenkám dávati, a že i oboje toto krmivo příliš brzy zvadne, má se do lahvičky s vodou klásti a chov sám ve skleněných nádobách o širokém hrdle předsevzíti, ježto v nich poměrně nejdéle svěžím dá se uchovati. I na tom nemálo záleží, může-li si pěstitel vybrati ty druhy vrby a osiky, které přece poněkud déle svěžími zůstávají. Mezi vrbami jsou to, jak zkušenějšímu dobře zná­mo, některé druhy prutin košařských (viminalis) s drobněj­šími a užšími listy, kdežto u osiky naopak radno bráti vět­vičky nikoli z keřů, leč ze stromů, majících na dlouhých řapících listy velké, tlusté a kožovité tuhé; z topolu pak — topol černý, pravý (genuina).
Nebude snad zbytečno připomenouti méně zkušenému, že dobře učiní, zvlášť chová-li větší počet ilicifolií pospolitě, když mimo dřevitou vlnu ke krmné rostlině postaví několik kusů silnějších prutů, na něž h. dle rozeného zvyku rády usedají, a aniž by je z jejich klidu vyrušoval, pruty k obno­venému, čerstvému krmivu opět přikloní.
Jako Lasiocampy vůbec, páří se i naše E. ilicifolia dosti lehko v zajetí; ne tak snadno však, opakuje-li se chov po více po sobě jdoucích generací. Neúprosně hlásí se pak přírody k svému právu zákon — křížení s jedinci jiného  p ů v o d u  z  p ř í r o d y  samé, aby potomstvo nechřadlo a jeho životní mohutnost se opět osvěžila.
Doma děje se proměna v motýle zpravidla za dne — odpoledne — a v přírodě, bylo-li počasí jarní příznivo — bez­pochyby již v půli dubna.
Samička nesnáší vajíček ihned ten večer po výkonu pohlavním, nýbrž teprv po několik následujících večerů, poletujíc při tom od místa k místu, tedy jednotlivě je kladouc; na počet jich bývá as 100 i nad to; jsou tvaru eliptičného a na základní bílé půdě nepravidelně zdobeny páskou tma­vohnědou na obou protilehlých, podélných stranách.
Doba embryonálního vývoje řídí se u velké míře teplo­tou a vlhkostí vzduchu; za poměrů normálních v pokoji opouští housenečka slupku zárodeční přibližně po 20 dnech, co vajíčka nakladena byla. Zajisté dosti dlouhá to doba záro­dečního rozvoje, srovnáme-li ji s dobou žití larvového. Je-li o ni pečlivě dbáno, housenka nemálo pospíší si u vzrůstu, svlékajíc se každým týdnem, takže poslední 4. svlékání se děje asi 20. den po vylíhnutí housenky a po té v době dalších as 10 dnů k úplné vyspělosti dorůstá а к zakuklení se má; tak můžeme housenčí věk ilicifolie počítati jen asi na 5 ne­děl a celkovou dobu vývoje od vajíčka až k zakuklení při­bližně pouze na 8 neděl.
Netřeba zajisté ani podotýkati, že ne všechny housenky téhož pokolení stejně rychle dorůstají, jen větší jich počet, a že zvlášť na svobodě — v přírodě — pro rušivé účinky atmosfe­rické druhdy nemalé zpoždění v rozvoji může nastati. Z va­jíčka právě vylíhlá housenečka je všechna jednotvárně černá; Po 1. svlékání v zářezech segmentů žlutě kroužkovaná, ne­měníc tento vzhled ani po 2. svlékání a teprv po 3., jsouc as zpola vyrostlá, nabývá známého celkového vzezření dospělé h. s delšími chloupky v bocích u průduchů.
Jak víme, nejsou nijak vzácný exempláře odchylně od typů zbarvené, druhdy i do té míry, že by začátečník v také
barevné odrůdě dočista ani h. E. ilicifolie nikdy netušil.
Vyrostlá h. je na zdání váhavá a líná, a není bez zajímavosti pozorovati ji, kterak se snaží posuňky nepřítele odpuditi. Pozpod táhne se uprostřed po vší délce široký pruh černý, jen žlutými zářezy přerušený a po stranách bíle lemovaný, rozšiřující se na segmentech.
Tuto sytě a křiklavě zbarvenou spodní stranu pitvorně na pastvách obrací h. proti rušiteli svého klidu, zvednuvši přední půli těla vzhůru stočenou do oblouku — přes hřbet. Nikoli bez důvodné příčiny označili jsme h. jako na zdání — línou; takou jeví se nám skutečně za bílého dne, avšak zcela jinou bude za šera a za noci; tehdy vyznačovati se bude asi čilostí tulačkv, soudíme-li dle toho, že ji najdeme dnes na keříku daleko v okruhu o samotě stojícím, na němž bychom ji ve dnech právě prošlých ani nebyli mohli přehlédnouti; sem tudíž na svých pozdních potulkách zablouditi musila. Ostatně toto stěhování s rostliny na rostlinu není obyčejem osoblivým jen naší ilicifolii; nezřídka setkáváme se s tímto zjevem i u více jiných druhů.
Škůdcové cizopasní asi jen zřídka strojí úklady h., usuzujeme-li dle toho, že jsme během doby dosti motýlů vypě­stovali z h. v přírodě nasbíraných, ale dosud nějakého larvomorného škůdce z řádů dvou- a blánokřídlého hmyzu nepo­znali; pravda, že za to třeba jen i holé náhodě děkovati.
Často zakuklí se h. v zajetí mezi dvěma listy v zámotku více méně běložlutém, pevném a kukla sama obalena jest — jak známo — hojně špinavě bílým práškem, jako u příbuz­ných druhů: E. tremulifolie, G. populifolie, quercifolie aj. Lze nám pravděpodobně se domnívati, že i na svobodě za­kuklení se děje mezi listy bez připředení jejich řapíků k vět­vičce, a že při opadávání listí kukla, spadnuvši na zemi, na ní přezimuje. Že zmíněný prášek, jenž černohnědou kuklu obaluje, není bez významu pro vývoj, nelze pochybovali; nebudeme asi dalecí od pravdy, myslíme-li, že to prostředek ochranný, zabraňující přílišné vlhkosti, již kukla dobře ne­snáší.
Dodatkem jest ještě připomenouti, že se nám dosud ne­přihodilo, zastati h. ilicifolie blíže Prahy na jiné výživné rost­lině než na osice, jakkoli na lokalitách, kde se vyskytuje tu a tam i jíva a borůvčí roste, jimiž h. v zajetí nepohrdá a jež na předním místě za její krmné rostliny se vydávají.
Pokus osaditi ilicifolii na Petříně, aby tu zdomácněla, nadobro selhal, snad z té příčiny, že h. nesvědčí prudký střik vody z hadic při častém někdy kropení v těchto sadech.
O zeměpisném rozšíření našeho bourovce u nás nelze nám sděliti mnoho dat; mimo malý okršlek: Všenory, Do­břichovice, Řevnice, Skalka a Karlík nikde jinde jsme v Če­chách ilicifolii nenašli, ačkoli jsme o to se snažili na rozlič­ných, vzdálenějších od Prahy končinách naší vlasti a to v pravou dobu a na lokalitách příhodných i slibných.
V díle „Motýlové a housenky střední Evropy“ jmeno­vány jsou též Sojovice — blíže Brandýsa n. L. — kde zemř. Jouklem nalezena byla h. sedící na kmínku břízy, kterouž však odmítá. Najděme-li ji za dne na některé rostlině, nesmíme hned tuto považovati za její živnou rostlinu: zvolila si ji po svých nočních potulkách jen maně a dočasně jako místo odpočinku denního.

*Phyllodesma illicifolium (Linnaeus, 1758)

Poznámka: Srdínkův článek, podložený nesporně osobními zkušenostmi, je z dnešního pohledu zajímavý – vedle popisované poměrné hojnosti druhu v pražském okolí, resp. na Karlštejnsku – především tím, že jako hlavní živnou rostlinu uvádí keříčkové osyky. Dnes je tento bourovec znám především ze dvou českých lokalit – z Třeboňska a z Brd. Na obou lokalitách se ale vyskytuje – pokud je mi známo – výhradně na borůvce, tedy na rostlině, kterou Srdínko odmítá jako nikdy osobní zkušeností nepotvrzenou. Já jsem h. ilicifolie dlouhá léta na osykách v popisovaných lokalitách hledal marně a sbíral je později jen na borůvčí, i když jsem pak v zajetí krmil housenky i osykou (šlo ale o křížence samice ilicifolium x tremulifolium, u nichž samec pocházel z housenky žijící na dubu. JT

Kříženci ilicifolium x tremulifolium na osyce. JT