Drsnokřídlec dubový - Apocheima hispidaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou dobrými, rychlými letci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé listnaté lesy v odedávna zalesněných oblastech

Živná rostlina: Především dub, méně často ovocné stromy, jilm aj.

Životní cyklus: Píďalka s bezkřídlou samicí, takže se druh nemůže přemístit do nově zalesněných oblastí. Housenky se kuklí u paty "matečných" stromů, kukly přezimují a brzy na jaře, často ještě při zbytcích sněhu, se líhnou dospělci. Aby bylo zamezeno křížení motýlů ze stejné snůšky a následná degenerace populace - bezkřídlé samice vykladou samozřejmě všechna vajíčka na jeden strom, a dospělé housenky se také všechny zakuklí u jeho kmene - líhnou se napřed samci (týden-10 dnů před samicemi - proterandrie), kteří se po setmění rozletí po lese hledat samice. Do doby, než se ty ale počnou líhnout, změní všichni samci poletováním po lese místo a je tak téměř vyloučeno, že by se mohli pářit se sourozenci. Samice - které se od příbuzných druhů liší esovitě prohnutým tělem se zvednutým zadečkem - se líhnou obvykle poč. března, nejčastěji až při stmívání a po kmenu často téhož stromu na němž vyrůstaly jako housenky, vylezou asi do výše 2m, kde vábí samce feromonem. Kopulace je krátká, ještě v noci vylezou samice k větvím a dlouhým kladélkem kladou do škvír v kůře hromadně vajíčka. Po vykladení samice hyne. Nalézt samici je proto obtížné, jen občas se stane, že některá zůstane v dosahu na kmenu ještě druhý den, spolehlivější je hledat je v noci - ale jde o nenápadné, bezkřídlé tvory motýly nepřipomínající, které snadno přehlédneme. Přítomnost druhu dokládá - jako u dalších stromových píďalek s bezkřídlou samicí - historickou přítomnost listnatého lesa v daném místě.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k nemožnosti změny lokality, ohrožuje tento a podobné druhy kácení lesů s jejich výskytem