Drsnokřídlec ovocný - Lycia pomonaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Hübner, 1790

Biotop: Nízké polohy, listnaté a smíšené lesy

Živná rostlina: Polyfág, lípa, bříza, dub, ovocné stromy ad.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Jako nejbližší druhy- samec vzhledu můry, výborný letec, samice bezkřídlá se líhne s malým zpožděním. Vývoj druhu se opakuje na malé skupině stromů, na které samice dalších generací znovu a znovu vylézají a po krátké večerní kopulaci na kmenu ve výši lidských očí pokračují vzhůru do ovětvené části stromu, kde dlouhým kladélkem kladou vajíčka do štěrbin v kůře stromů.
Druh stvrzuje svým výskytem dlouhodobou existenci lesa v daném místě, nelétavé samice nemohou druh šířit mimo daný les.

Ohrožení a ochrana: Druh ohrožuje jen velkoplošné kácení životních stromů